پارسا فاتحی


مباحثی درباره نبوت‏ و پیامبران الوالعزم از زبان علامه طباطبایی
خداى متعال با قدرت كامله خود، در حالى كه از هر جهت بى‏نیاز است، جهان هستى و آفریده‏هاى گوناگون آن را به وجود آورده و از نعمت‏هاى بیرون از شمارش برخوردار كرده است.
انسان و هر آفریده دیگر جاندار، از نخستین روز پیدایش تا آخرین روز هستى، در مهد پرورش وى قرار گرفته هر كدام با نظم و ترتیبى خاص به سوى هدفى معلوم و معین رهبرى شده و پیش مى‏رود، در حالى كه در تمام لحظات مورد عنایت شایان
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها